خدمات مدیریتی

در دنیای پررقابت امروز و با پیشرفت صنایع، نقش و اهمیت مشاوره مدیریت  به‌شدت در پایدار ساختن بهره‌وری و سود، و همچنین افزایش توان رقابتی نقش‌آفرینی می‌کند و سازمان‌ها برای موفقیت و بهبود عملکرد خود در حوزه‌های مدیریت استراتژیک، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت دانش و فرایندهای کسب‌وکار نیاز به استفاده از خدمات مشاوره مدیریت خواهند داشت.

نگاه اصلی مدیران به بازار سرمایه یک نگاه توسعه محورانه بوده و سیاست اصلی، توسعه بازارها، نهادها و متناسب با آنها، ایجاد چارچوب‌های قانونی و مقرراتی متناسب بوده، چراکه بر اساس الگوهای متعارف رشد و توسعه، موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، در اختیار داشتن بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایۀ پیشرو و توانمند است و در چند سال اخیر نقش بازار سرمایه در تأمین مالی و توسعه بازار اولیه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از وظایف و مأموریت‌های شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس ارائه خدمات مدیریت مناسب و مستمر در زمینه‌های مدیریت استراتژیک، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، مدیریت و مهندسی فرآیندهای سازمانی، توسعه و تعالی سازمانی و مدیریت دانش و ممیزی و ارزیابی به سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان بازار سرمایه ایران است .

نحوه ارائه خدمات در هر یک از زمینه‌های مورد درخواست، شامل تمام یا بخشی از مراحل کارشناسی و مشاوره‌ای زیر است:


•    انجام ارزیابی و پروژه های عارضه یابی به منظور شناخت وضع موجود
•    نیازسنجی، طراحی و آموزش نیروی انسانی
•    تشکیل کمیته‌های اجرایی و راهبری و تعیین مدیر پروژه
•    طراحی و تدوین سیستم‌های مدیریتی براساس نیازمندی‌ها و الزامات
•    پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌های مدیریتی
•    حضور در ارزیابی و ممیزی‌های خارجی