حمید اسکندری

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت‌ مدیره
تلفن:02164084100

eskandari@semedco.ir

محمود رضایی

مدیرمالی و منابع انسانی
تلفن:02164084700

m.rezaei@semedco.ir

احسان عامری

مدیرآموزش
تلفن:02164084400

ameri@semedco.ir

سید محمدرضا اصنافی

مدیرفرهنگ سازی و ارتقاء سواد مالی
تلفن:02164084310

asnafi@semedco.ir

حمیده احمدی

مدیر طرح و برنامه
تلفن:02164084500

ahmadi@semedco.ir