سجاد موحد

 رئیس هیأت مدیره

 

 حمید اسکندری

 مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

 

 سید رضا موسوی

 عضو هیأت مدیره